Moció declaració emergència climàtica


(Versió Valencià)


AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ELX

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Les organitzacions sotasignants, i en la seua representació, XXXX, s’adrecen als grups polítics que formen part de la corporació de l’Ajuntament d’Elx per a instar-los al reconeixement, en ple municipal, de l’estat d’emergència climàtica en el qual ens trobem, mitjançant l’adopció d’aquesta moció i les mesures que se’n deriven.

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament d’Elx reconeix que els éssers vius del nostre planeta es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat de l’IPBES i sobre l’escalfament global d’1,5 °C de l’IPCC, que alerten d’un rumb que porta a la desaparició d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat humana. També s’està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No respondre davant aquesta crisi ecològica i de la nostra civilització suposaria la mort de molts milions de persones, a més de l’extinció d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra.
Per tot això, aquest Ajuntament accepta la veritat sobre la gravetat de la situació. Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció d’emissions contaminants proposat per l’IPCC, és l’única forma de protegir el futur del municipi i el seu entorn.

Declarar l’emergència climàtica requereix assumir compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per a fer front a aquesta crisi. Un full de ruta capaç de garantir la reducció anual necessària de gasos d’efecte d’hivernacle, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC, per a limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5 °C màxim.

La declaració d’emergència climàtica suposa, així mateix, iniciar un procés d’educació, formació i conscienciació sobre la realitat d’aquesta crisi i l’enorme esforç necessari per a frenar el col·lapse que es produiria si o es prenen mesures radicals. La ciutadania ha d’entendre la urgència d’actuar de manera decidida, i l’Ajuntament d’Elx pot i deu exercir un paper clau en aquest sentit facilitant informació veraç i no manipulada a la població.

Davant aquesta conjuntura, l’Ajuntament es compromet a iniciar el procés de transformació necessari i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals i específics:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d’efecte d’hivernacle per a arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com detenir la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.

2. Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per a això, el govern municipal ha d’analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris, entre altres: frenar noves infraestructures fòssils; aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible al més prompte possible; crear espais per als vianants; fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants; reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles; promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables; crear espais educatius i subministrar a la població la informació necessària sobre la gravetat de la crisi climàtica; aconseguir una política de residus zero; no treballar amb bancs que financen projectes basats en combustibles fòssils; recuperar la terra fèrtil i frenar l’erosió; recuperar els aqüífers; abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana; exercir una gestió intel·ligent del territori que evite la urbanització excessiva.

3. Avançar en una economia local i de proximitat que impulse la sobirania alimentària, la silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològiques i de proximitat, que impulse el ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i l’estenga, en la mesura que siga possible, a la resta de la població.

4. Iniciar la necessària adaptació del municipi al canvi climàtic i les seues conseqüències, tals com les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, els episodis climatològics extrems, etc.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s’hi apliquen. Per això caldria establir un mecanisme de presa de decisions de la ciutadania de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integre especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables.

6. Donar trasllat dels acords precedents al Govern de l’Estat i de la Generalitat Valenciana, així com als grups institucionals de les corts espanyoles i valencianes.

————————–
(Versión castellano)

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ELCHE

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

Las organizaciones abajo firmantes, y en su representación,
XXXX, se dirigen a los grupos políticos que forman parte de la corporación del Ayuntamiento de Elche para instarlos al reconocimiento, en pleno municipal, del estado de emergencia climática en el que nos encontramos, mediante la adopción de la presente moción y las medidas que de ella se deriven.

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de
Elche
reconoce que los seres vivos de nuestro planeta se encuentran en grave peligro.
Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5°C
del IPCC, que alertan de un rumbo que lleva a la desaparición de una gran parte de los ecosistemas terrestres. Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana. También se está al borde del punto de no retorno frente al cambio climático. No responder ante esta crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de muchos millones de personas, además de la extinción de especies imprescindibles para la vida en la Tierra.

Por todo ello, este Ayuntamiento acepta la verdad sobre la gravedad de la situación. Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de emisiones contaminantes propuesto por los informes del IPCC, es la única forma de proteger el futuro del municipio y su entorno.

Declarar la emergencia climática requiere asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta capaz de garantizar la reducción anual necesaria de gases de efecto invernadero, abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC, para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5°C máximo

La declaración de emergencia climática supone asimismo iniciar un proceso de educación, formación y concienciación sobre la realidad de esta crisis y el enorme esfuerzo necesario para frenar el colapso que se produciría de no tomar medidas radicales. La ciudadanía debe entender la urgencia de actuar de manera decidida, y el Ayuntamiento de Elche puede y debe desempeñar un papel clave en este sentido facilitando información veraz y no manipulada a la población.

Ante esta coyuntura, el Ayuntamiento se compromete a iniciar el proceso de transformación necesario y asegurar la plena consecución de los siguientes objetivos generales y específicos:

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano.

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, el gobierno municipal debe analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación necesarios, entre otros: frenar nuevas infraestructuras fósiles; alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable y una movilidad sostenible lo antes posible; crear espacios peatonales; fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes; reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles; promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables; crear espacios educativos y suministrar a la población la necesaria información sobre la gravedad de la crisis climática; alcanzar una política de residuos cero; no trabajar con bancos que financien proyectos basados en combustibles fósiles; recuperar la tierra fértil y frenar la erosión; recuperar los acuíferos; abordar proyectos de regeneración rural, ecológica y humana; ejercer una gestión inteligente del territorio evitando la excesiva urbanización.

Avanzar en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, la silvicultura, la agricultura y la ganadería ecológicas y de proximidad, que impulse el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y lo extienda, en la medida de lo posible, al resto de la población.

Iniciar la necesaria adaptación del municipio al cambio climático y sus consecuencias, tales como las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, los episodios climatológicos extremos, etc.

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones de la ciudadanía de carácter vinculante con competencias en materia de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables.

Dar traslado de los acuerdos precedentes al Gobierno estatal y de la Generalitat Valenciana, así como a los grupos institucionales de las Cortes españolas y valencianas.

Comparte

Autor entrada: admin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.